Polička.

V roce 1765, tedy výnosem její Císařské Milosti, byl městu Polička odebrán statut výkonu práva hrdelního. Traduje se, že těsně před tím proběhla, na zdejším popravišti poslední poprava dvou cikánů, za loupežnou vraždu manželky váženého konšela Pečeného. Tehdy soud rozhodl tvrdě, ale spravedlivě. Oba cikáni byli zdola kolem lámáni, pak do jiného, většího vpleteni a ještě zaživa na ráhno zde vyzdviženi. Tuto bohulibou činnost zde provozoval patrně na požádání městské rady popravní mistr z Litomyšle, protože nejsou dostupné žádné důkazy o tom, že by si město polička vydržovalo svého poprávce. Popravčí místo samotné se nacházelo v nejvyšším bodě jižního svahu nad městem, dnes dostupného z ulice „U Liboháje“ po zelené turistické značce, nebo od lyžařského vleku z ulice Zákrejsova, nad domovem mládeže, ovšem cesta tudy vede do velice strmého kopce. Místo je značeno jako kóta 615 – Šibeniční vrch. V dobách dávno minulých byl přístup k místu samotnému pak z výše jmenované ulice, západně od Liboháje okrajem lesíka, takřka k místu samotnému. Existují dvě nepodložená tvrzení o místech, kde se odsouzení rozžehnávali s životem a loučili s rodinami. První je vzdáleno od popraviště cca 350 metrů a je označeno dřevěným křížem se symbolem z ostnatého drátu. Tudy by si však průvod nekřesťansky zašel a dle mapování dotyčné lokality k popravišti jiná cesta nevedla, takže by se celé procesí muselo patrně opět vracet. Druhou variantou je kaple sv. Anny se studánkou, která leží těsně pod šibeničním vrchem. Nicméně lze se právem domnívat, že tato byla postavena a svěcena v době, když už tudy popravčí průvody neprocházely. Nabíledni je třetí varianta, tedy boží muka na rozcestí pod Libohájem, v křížení Zákrejsovy ulice s odbočkou ke garážím. Nad Poličkou je bokem od sinice zakreslena dřevěná, trojboká šibenice s podezdívkou s označením „Gericht“ a viditelně propojenými ráhny. Dle dostupných informací byla podezdívka dost vysoká na to, aby v ní byly zřízeny vrátka pro vstup kata s odsouzeným. Koncem 19. Století už však byla šibenice spíše jen ruinou a zbyly pouze její základy. Dodnes jsou však výmluvně patrné její fragmenty v její jihovýchodní části, kde tvořil základ kruhovou podestu o průměru přibližné 14 metrů s vchodem situovaným (snad) na západ. Ostatní popraviště je od šibenice samotné předěleno kamennou vyvýšeninou v jejím severozápadním místě. Tady lze bezpečně pozorovat obdélníkový tvar stínadel, kde se patrně odehrávalo i drama s loupeživými cikány. Celé prostranství je obdélníkového tvaru o rozměrech 22x16 metrů patrné jsou i kamenné fragmenty jeho základů. V místech je dost vyvrácených pařezů, starších sta let, takže se lze jen domnívat, zdali byly v místech pod šibenicí prováděny nějaké archeologické výzkumy. Nejspíš ne. Východně nad popravním místem je patrná rovná vyvýšenina, která taktéž nese stopy kamenného základu ve tvaru obdélníku o rozměrech 11x8 metrů. Můžeme směle tipovat na „hlediště“, protože takto situovaný objekt by k tomuto přímo vybízel. Blízko k cestě a pohled „jako na dlani“ se za domněnku přímo nabízí. Nicméně je to z mé strany pouze spekulace a pravda leží někde pod šibenicí. Všechny své mučící, zostřující a ostatní katovské nářadí měl popravčí uloženo v malé, zděné kobce pod popravištěm. V době, když už potřebné nebylo, jej nechali uložit místní radní do obecního špejcharu, kde došlo při velkém požáru v roce 1877 k velké destrukci a jejich zničení. Šibeniční vrch v Poličce je součástí turistické stezky, nicméně dojdete k domnělému místu rozloučení, odkud Vás bude cedule navigovat do blíže nespecifikované lokality u lyžařského vleku. Pokud k němu (k nejzašší části lyžařského vleku) budete stát čelem na lesní cestě, dejte se vlevo nízkým lesíkem a jděte přibližně 80 metrů. Pak teprve budete na místě, kterému se kdysi říkalo tak vznešeně - Spravedlnost.

pol

Info: Město Polička, SoA v Zámrsku, foto autor, © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

(katastr obce Polička  49°42'6.090"N, 16°15'32.214"E)

TOPlist