Smolná kniha města Lipníka - III.díl

47. Vyznání Michala Stahaly, souseda z dědiny Vítonic Léta Páně 1651 dne 27. januarii Michal Stahala, byvše u přítomnosti Jiříka Lásky z Frýdku, Tomáše Lásky z Místku a Vaňka Lásky z Kelče,b vlastních bratří Adama Lásky zamordovaného a pomocného člověka jejich Martina Hlulovského z Frýdku,0 útrpnýmprávem examinírován, vyznal o tom mordu takto: Ze se o zamordování jeho hned v Novým Jičíně s Andrysem, Malin-kovýmd synem z Lipníka, smluvili a přijdouce do lesa líšenského,e již asi dvě hodiny na noc, tenž Andrys Malinka že ho nejprve tím kolem, kterýž byl u Petrkovicf z plotu vytáhl, uhodil. Tenpak nebožtík Adam Láska že se proti němu postavil, holí téhož Andrysa Malinku uhodil, pak ho za vlasy chytíc a jeho se zmocníc pod sebe uvrhl a na něj vsedl, a v tý já sem přiskočil a téhož Adama Lásku kyjem sem bil, sám nevím počtu kolikráte sem ho uhodil, až sem ten kyj o něj polámal a potomně i kamenem, kterýž mně byl Andres Malinka v cestě, když sme byli proti Starému Jičínu,8 dal, sem ho bil, Andres pak Malinka po něm jako po hovadu skákal, až sme ho tak oba dva zamordovali. Než já sem ho neobíral, toliko Andres Malinka. A pravil, že nic více od něho nedostal, než sedm českejch, z nichž mně však jen 3 český dal. Potom sme ho na stranu zavlíkli a listím přiházeli a já sem řekl, abychme ho zakopali. On pak odpověděl: „Šlak ho vem, nechť ho třebas vrány snědí." Když pak mně ty 3 český dával, pravil, abych na něj nepovídal, že on také na mě nepoví, byť ho měli i mučit, a já sem řekl: „A předce po niti klubka se doptají."
 
Anno 1651 dne 18. martii tenž jistý Michal Stahala vedle naučení vyššího práva a konsensu neb ratifikací Jeho Vysoce Osvícené kardinálské Milosti11 kolem lámán a na kolo vystaven jest. A co jest tak před i po trápení na tovaryše svého Andrese Malinku vyznal, na to/m/ také i umřel.
 
49 Vyznání Martina Kumpery a Ondry Folvarka, obouch z dědiny Buku, 13. maiia Předně že v Radvanicíchb pšenici kradli. 2) Folvark mimo Kumpery šaty Janovi Kopečnýmu0 s jedný/m/ Poláchem, jeho hoferem, pokradl. 3) V tvrzi vinarskejd máslo a sýry nočního času pokradli. 4) Zámek roketnickeje spolem dvakráte jsou slezli a tam krádeže slaniny pleca, kašiva, matrací, peřiny, firhaňků jsou se dopustili. 5) Folvark škopa ukradl. 7) V Lazníkách s hoferem svým 2 polty slanin vzali. Kumpera Jankovi v Buku do komory pod podešvú se podkopal a z truhly peníze pokradl. Jámu obilnou paní Kobylkovejf vykopali a z ní obilí kradli. Pro kteroužto jejich krádež dle vydaného ortelu a sentencí8 dne 9. ju-nii 1672 roku provazem jsou trestáni a konec svůj vzali. Paměť od popravy: mistru popravnímu od jednej každej osoby 1 kopa grossi albi, to jest 2 zlaté moravské,11 pacholku jeho 1 zlatý moravský, za stravu najeden den 22 grošů. Poslu právnímu při vyvedení od provolání od jednej osoby náleží 6 grossi albi.'

50 Zápis hrdelní Jana a Vaška Halouzkův a s nimi Václava Kučery, vykonaný 20. dne novembris anno 1627a Jakž se Jan a Vašek Halouzkové, oba bratři, spolu s Václavem Kučerou, všichni tři z Dolního Oujezda, Jeho Vysoce Osvícené kardinálské Milosti1' poddaní, v této převrácené nešťastné rebelii0 nad přikázáním Božím a dobrým jménem svým zapomenouce, dle dobrovolného jejich vyznání krádeže se dopouštěli a koně vojenského času nočního na pastvě kradli. I také více s Janem Jestřábem a Simkem, tovaryšem jeho, srozumnění majíce, Jan Halouzka a Václav Kučera koně kradené z vesnic přijímali, s nimi spolek majíce, jich prodávali. Za tím dvou mordů se dopustili, obávajíce se pak, kdyby kde dotčený Jan Jestřáb a tovaryš jeho Simekd přistiženi byli, vyznání na ně učinili, proto je oba zabili a /z/ světa sklidili. Za kterým/i/žto dvěma mordy od nich vykonanými a krádeží se obírajíce, jminulú sobotu při městě Hranicíche spolu s jinými čt/v/erma, kteříž sou stringulírovaní, všichni tři, obzvláště každej, provaz na krku majíce, týž tu při Hranicích konec svých životů vzíti jměli, však na jejich mnohý pláč a přímluvu obzváštní vysocevzáctné jak Jich Milostí pánův komisařův, ano i Jeho Milosti pana regentaf i jiných mnohých dobrých poctivých lidí, ku pánu ouredníkovi panství helfenštejnského, hranického a drahotoušskéhog za nimi činěné, milost taková jim se stala, aby životův svých napravili a pokání opravdové činili, že na dostatečné rukojmě sou vydaní a za ně slíbili z Bohuslávek Simek, Vlček, z Dolního Oujezda Jan Pečínka, Jan Janek, Ondra Koukol, Jan Hlava, Bartek Těšínský, Jan Pilátek, Ondra Koukal, Jan Hlava, Jan Tučínský, Jura Strejček,11 rukou společnou, ale rozdílnou, takovým způsobem týž rukojmové jsou přijati, že budou povinni rukojmové na všechny tři osoby dobrý vždycky pozor dáti, jaký obchod svůj vésti, nehýbajíce se nikam z gruntův Jeho Vysoce Osvícené kardinál-ské Milosti,' a kde na kterém kdykoli místě se zdržovati budou. Mezi tím, pokudž by zase nějaký nepoctivý obchod kterýkoli z nich vydal, na to k různici a nevoli svády, zvláště Jan Haluzka, podával, a to nejmenší větci na ně neb naň ukázané by bylo, že by rukojmové tím mlčeli a to jim pro-hlídali, mají v pokutu a trestání panu ouředníku týž rukojmové dle líbeznosti upadnouti. Osoba pak bud jedna z nich, neb všichni tři, co by tak toho nejmenšího se dopustili a zavinili, dostavíce jej týž vejš psaní rukojmové ku právu tomuto lipenskému, nákladem jejich bez milosti, nepostačujíce jim k žádné platnosti a přímluvě duchovní ani světské právo, k vejstraze jiným na hrdle ztrestán a kondemnovánJ býti.

ejstřík věcný a terminologický
abortivum 24,37
aksamit (= samet) 23
almara (= skříň) 1
apatyka (= lékárna) 23
biřic 20, 32, 49
byliny léčivé viz čarodějnictví
cejch 33
cikáni 23
cizoložství 17,21,33,35
čarodějnictví 4,14,31
čert 4
debře (= rokle) 15,39
došky 32
drábi 1
draní včel (= krádež medu) 9,38
dryák 32
dukát 23,32,41
fedrovat (= podporovat) 19
fojt 4
galioty (= kalhoty) 1,20,23
groš 1,4,11,13,17, 32, 36, 38
-bílý 6,49
- český 32,47
haras (= druh bavlněné tkaniny) 6
hejtman – krakovský 15
- zemský 4
hra v karty 32
humno 2, 3, 38
hutě 35
instrumenta (= nářadí) 1
incest 19
jarmark 1,13,41
jed 48
kalioty viz galioty
karmazín (= druh hedvábné tkaniny) 23
kat 1,4,5, 14, 19,23,29,49
kláda vězeňská 29
kmín (= zloděj) 32
kolář (= límec) 23
komorník císařský 15
kondemnován (= odsouzen) 50
konsensus (= usnesení) 47
konšelé 3,4,6
kopa - grošů českých 32
- plátna 38
korouhev (= vojenská jednotka) 15
kozel (= spoutání do kozelce) 23
krádež - dobytka 9,40, 44,46
- koní 4,9,35,44,49
- oděvů a obuvi 1,11,12, 13,23,26,34,36, 38,49
- peněz 1,6,11,23,32,41,49
- potravin a obilí 1,2,3,9,11,17,18,37,38, 49
- spotřebního zboží 5,8,9,12,13,18,40,49
krejcar 23
krupobití 4
látka (= dvouuchá hliněná nádoba) 1
lednice 41
lejtnant (= vojenská hodnost)29
ližník (= výrobce ližin, šrotíř) 33
loupežnictví 29
mezulán (=druh bavlněné látky) 13
měřice (=měmá jednotka sypkých objemů) 1,2, 17,38
mistr popravní viz kat
mord viz vražda
mučení při výslechu 1-13,15,16,18-24,27, 29,31,32,36-38,40,43,
45,47, 48
munstruňk (= verbování k vojsku) 6
napomenutí k dobrovolné výpovědi 20
navádění k trestnému činu 23
Němci 15,27
nevěstky 20,23
nucené práce 46
obvinění křivé 19
okradení spolupachatele 32
omilostnění 33
opat 23
ortelován (= odsouzen) 3,4
pacholek katův viz biřic
pantalírky (= řemení k nošení zbraně) 38
papírna 4
pastýř 4
písař panský 23
pistulety (= pistole) 44
pivnice (= sklep) 1
planýř viz pranýř
plenění 15,27,28,29
plž (=sklep) 1
podružství 2
pohřbení popraveného 19
pomluvy 19
poplatek za popravu 5,49
poprava - kolem 20,47, 48
- noční 29,30
- oběšením 6,9,18,23,49
- stětím 3,5,7,17,19,21 22, 29 30,48
- upálením 4,38
- utopením 37
posel právní viz biřic
postav (= svitek sukna) 11,13
pouta 29,46
praktika (=úkladné jednání) 19
pranýř 4,19,23
praporec (= vojenská jednotka) 29
propuštění podmínečné 8,33,50
preclíky viz pouta
přepadení loupežné 44
přívoz 32
purkmistr 3,4,43
rabování viz plenění
rathouz (= radnice) 8
ratifikací (= potvrzení) 47
rebelie (= povstání) 50
replikací (=odpověd) 19
retovat (= bránit) 1
rezolucí (=usnesení) 19
robota 22
roubanice (= roubená stáj) 10
rouhaní 4
ručnice 8,19, 48
rukojmové (= ručitelé) 50
rvačka 8
rychtář 6,8,21,23,24
sanistra (= taška) 32
sedlář 4
sekret (= pečeť, pečetidlo) 23
sirotci 11
smilstvo 8,10,16,17,19-21,
23-25,33,37,42,45 solicitovat (= vymáhat)
srb (= srub, hospodářská budova) 1
stringulírovaní (= oběšení) 50
suplikací (= žádost) 15,19
svobodníci (= loupežníci) 46
šafář 8
šamlat (= velbloudí srst) 38
šatlava viz vězení
šerhovna viz vězení
šenktyš (= výčepní stůl) 1
šenkuzný (^hostinský) 35
šibenice 6,23
špěhař(= vyzvědač) 29
tolar 6,32,41,48 trápení viz mučení
trojník (= tríkrejcarová mince) 32
tykyta (=dykyta, druh hedvábné tkaniny) 6
ublížení na těle 35
Uhři 32,41
úředník panský 3,6,23,31
útěk z vězení 7, 8, 29
útrpné právo viz mučení
věrtel 1,3,4,38
vězení 2,6-8,11,13,14,24,26, 29,32,33,46,49
vitrich (= paklíč) 1
vítka (= prováté obilí po výmlatu) 2
vojáci - loupežní 30
- zajatí 15,29,30,39
vojsko 15,27,29
vražda 22,35,38,46-48,50
- novorozence 16,25,42,45
- nedokonaná 7
vrtěl viz věrtel
vyhnání plodu 16,24,37
vyhrožování 11,31
výpověď dobrovolná 6,39,46
vypovězení z panství 33,48
- ze země 18
výprask 7,24,33,48
vytažení (= způsob mučení) 20,23
vyvedení z města 7,24
zabití 1,5,8
zachrtit (= zardousit) 25
zámečník 1
zlatý 1,5,6, 11,13,17,23,32,35,38,44,48,49
- červený 6
- rýnský 26
zpronevěra peněz 23
žáby viz čarodějnictví
židé 13,18. 26,34,38

TOPlist